1. Algemeen

1.            Hermans Marine B.V., hierna te noemen Hermans houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, groot- en detailhandel, fabricage van scheeps- en watersportartikelen, hengelsportartikelen, kampeer-caravanartikelen en consumenten vuurwerk voor de eindejaars viering, dit alles in de meest ruime zin.

2.            Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Hermans, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

3.            Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Haarlem is in een dergelijk geval - indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. Aanbod en aanvaarding

1.            Alle aanbiedingen van Hermans zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.            Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Hermans slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

3.            Een overeenkomst komt tot stand wanneer Hermans binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Hermans het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen

1.            Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.            Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Hermans gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4.1. Levering

1.            Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen ook voor rekening van de opdrachtgever.

2.            De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Hermans te melden, bij gebreke waarvan Hermans gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

3.            De door Hermans opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Hermans derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

4.            In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Hermans gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

5.            Hermans is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Hermans de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

6.            Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Hermans hebben verlaten.

7.            Door Hermans vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

8.            Verzending en aflevering op locatie van consumenten vuurwerk is bij wetgeving verboden, alle vuurwerk via internet gekocht kan op de daarvoor vastgestelde verkoopdagen worden afgehaald bij Hermans, door personen van 16 jaar of ouder, per persoon mag per keer maximaal 10 kg gekocht vuurwerk worden meegegeven.

4.2. Levering Internet

1.            Levering via internet geschiedt onder betaling via Ideal of handmatig overmaken op ons bankrekening nummer NL45 RABO 0323 4103 40 bij RABOBANK. Alle artikelen worden verzonden via DPD of DHL.  Voor bestellingen in Nederland tot 30 kg en binnen de door de vervoerder gestelde afmetingen brengen wij € 10,65 in rekening. Voor bestellingen in Nederland boven de € 100,- rekenen wij geen verzendkosten. Voor bestellingen in Europa, buiten Europa en boven de 30kg of met een afwijkende maat geldt een extra toeslag .Alle voorwaarden genoemd in 4.1 levering zijn ook van toepassing op 4.2 levering & internet. Ruilen of retourneren is mogelijk echter alleen franco retourzendingen in originele verpakking en binnen twee weken worden door ons geaccepteerd. Bij door de klant verkeerd bestelde producten boven de €100,- worden de gratis verzendkosten van € 10,65 in mindering gebracht op de creditering van de prijs van het product.

5. Overmacht

1.            Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Hermans niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Hermans het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

2.            Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de u uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Hermans vallen.

6. Aansprakelijkheid

1.            Hermans is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Hermans wordt aangetoond.

2.            Indien Hermans onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

3.            Hermans zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

4.            Indien derden vergoeding van schade van Hermans claimen is de opdrachtgever gehouden Hermans op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

5.            Hermans zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

6.            Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Hermans voor alle aanspraken dienaangaande.

7. Eigendomsvoorbehoud

1.            Alle door Hermans geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Hermans gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interessen indien aanwezig.

2.            Opdrachtgever machtigt Hermans om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Hermans dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Garantie

1.            Hermans verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Hermans verstrekt.

2.            Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Hermans geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.

3.            De kosten van verzending door Hermans naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Hermans in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

4.            Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Hermans, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Hermans/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

5.            Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9. Betaling

1.            Tenzij anders overeengekomen dient de betaling   te geschieden via iDEAL of van te voren handmatige overboeking of onder rembours.

2.            Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaal verplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

3.            De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.

4.            Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Hermans te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 50,00 te betalen.

5.            Bedenktijd retour goederen 14 dagen na leverdatum.

6.            Creditering goederen bedrag maximaal 30 dagen na retour ontvangst goederen in originele staat van de goederen.

Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken noodzakelijke cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij jouw internetgedrag binnen onze website volgen.